Text Size

PDFPrintE-mail

 

 

 Concurs de Debut Literar UniCredit

– ediţia a VI-a –

Regulament de înscriere (21 martie – 13 mai 2013)

 

 

 Articolul 1 – Organizatorul concursului

·    Asociaţia Catalist, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ferdinand nr. 125, etaj 1, ap. 2, sector 2, denumită în continuare Organizator.

·    Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament.

·    Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.bibliofagia.ro, pe toată perioada concursului.

 

Articolul 2 – Condiţii de participare

·    La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română indiferent ca au domiciliul în România sau nu, indiferent de vârstă şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

·    Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorului (inclusiv angajaţii societăţilor din grupul Sponsorului) şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), precum şi persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora.

·    În cazul în care unul dintre câştigătorii concursului este minor sau o persoană fizică lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta poate fi reprezentat de tutorele/curatorul său legal.

·    Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice, cetăţeni români care NU au mai publicat niciodată, până la data limită de înscriere în cadrul acestui concurs, creaţii literare proprii în volum individual tipărit sau într-o formă electronică echivalentă sau care să fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară sau care să facă obiectul unui contract de editare viitoare.

· NU pot fi înaintate pentru concurs texte deja publicate, integral sau parţial, indiferent în ce formă (adică SE POT înscrie în concurs persoanele care au publicat în alte forme decât volum - în reviste, forumuri, bloguri etc., dar NU cu texte care au fost deja publicate şi ca atare fac posibilă recunoaşterea autorului. Aşadar, condiţia de debutant nu este restrictivă, însă textele înaintate în concurs trebuie să fie inedite.).

·    O persoană poate participa la concurs de maximum 3 – cu texte diferite sau cu acelaşi text, revizuit sau nu.

·    Membrii juriului au obligaţia de a refuza jurizarea în cazul în care identitatea unui candidat este recognoscibilă prin participările la ediţii anterioare sau le este adusă la cunoştinţă pe alte căi.

·    Un autor poate participa doar cu o singură lucrare la fiecare categorie.

 

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului

Înscrierile pentru Concursul de debut literar UniCredit, ediţa a VI-a se vor primi în perioada 21 martie– 13 mai 2013 (orele 24:00).

 

Articolul 4 – Secţiuni

Concursul are trei secţiuni: Roman, Proză scurtă şi Poezie.

 

Articolul 5 – Înscriere

·    În vederea înscrierii la Concursul de debut literar UniCredit, ediţia a VI-a, autorii creaţiilor literare vor trebui să acceseze pagina de web www.bibilofagia.ro, de unde vor tipări formularul „Declaraţia drepturilor de autor” .

 

·    Participanţii vor completa informaţiile solicitate în cadrul formularului „Declaraţia drepturilor de autor”Formularul „Declaraţia drepturilor de autor”completat integral şi semnat în original, la care să va ataşa şi o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului, va fi trimis:

§   fie prin poştă cu confirmare de primire la sediul Organizatorului,

§   fie prin e-mail – forma scanată la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

·    Înscrierea în concurs se va realiza prin trimiterea tuturor materialelor (lucrarea autorului, Declaratia drepturilor de autor si copia dupa buletin):

Ø   prin poştă cu confirmare de primire, SAU

Ø  prin depunerea directă la sediul Asociaţiei Catalist a creaţiei literare în original, SAU

Ø  prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it cu subiectul: „Pentru Concursul de debut literar UniCredit VI SECTIUNEA:POEZIE/PROZA/ROMAN  ” (caz în care concurentul va aştepta confirmarea de primire prin e-mail în termen de 2 zile de la data primirii acestuia).

 

·    Lipsa oricăruia dintre documentele de mai sus (DECLARATIA DREPTURILOR DE AUTOR semnată în original şi copia după buletin şi adeverinţa din partea tutorelui – daca participantul este minor) duce la descalificarea automată.

 

Articolul 6 – Detalii tehnice

1.             În cazul în care creaţia literară va fi trimisă prin e-mail, atunci:

Ø  aceasta va fi scrisă în format WORD, cu Font Times New Roman, Font Size12, Line spacing 1.0.

Ø  Denumirea fişierului WORD: Titlu Lucrare/Operă_Sectiune

 

ATENŢIE! Atât Denumirea fişierului, cât şi conţinutul acestuia NU trebuie să aibă numele concurentului. Nerespectarea acestor condiţii duce la descalificarea automată!

2.               În cazul în care creaţia literară este trimisă prin poştă, atunci aceasta nu va fi returnată. Nu sunt acceptate lucrările/operele care conţin pe orice pagină numele concurentului. Nerespectarea acestor condiţii duce la descalificarea automată!

3.             Sunt acceptate lucrări în fomat PDF, WORD, ODT etc. Decupajele, manuscrisele nu sunt acceptate! Indiferent de tipul fişierului, lucrările nu trebuie să conţină numele autoruluiş în caz contrar acesta va fi descalificat automat!

4.             Pentru definitivarea înscrierii la acest concurs, este OBLIGATORIU ca orice creaţie literară/operă literară să aibă un număr îndeajuns de semne încât să poată constitui singur un volum tipărit!

Operele literare înscrise în concurs trebuie să respecte următoarea condiţie:

Ø  pentru secțiunea POEZIE: minim 25 de poezii

Ø  pentru secțiunea PROZĂ SCURTĂ: minim 100.000 de semne (cu spații și semne de punctuație) și maxim 500.000 de semne (cu spații și semne de punctuație)

Ø  pentru secțiunea ROMAN: minim 180.000 de semne (cu spații și semne de punctuație).

Observaţie! O pagină A4 (de manuscris) trebuie să aibă minim 1360 de semne (cu spații și semne de punctuație) (o condiție general valabilă, dar nu și pentru poezii).

 

Articolul 7 – Anunţarea câştigătorilor

·    Câştigătorii ediţiei a VI-a a concursului vor fi anunţaţi şi în cadrul festivităţii de premiere, care va avea loc la sfârşitul lunii iunie 2013.

 

Articolul 8 – Juriul

·    Câştigătorii ediţiei a VI-a a concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din Marin MĂLAICU-HONDRARI, Liviu PAPADIMA şi Marius CHIVU.

·    Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea autorilor, identitatea acestora va fi adusă la cunoştinţa juriului după desemnarea lucrărilor câştigătoare.

·    Creaţiile literare vor fi jurizate de board-ul de lectură în ordinea datei de receptare/primire a acestora de către Organizator. În cazul trimiterii prin poştă, va fi luată în considerare data poştei.

 

Articolul 9 – Premiile

·    Va fi desemnat un singur câştigător pentru fiecare categorie (proză scurtă, roman, poezie).

·    Lucrările câştigătoare vor fi publicate prin grija Organizatorului concursului la editura Humanitas, urmând ca între câştigător şi Organizator să fie încheiat un contract de cesiune a drepturilor sale conexe pentru editarea, tiparirea, publicarea şi promovarea a 500-600 de exemplare ale operei sale. Organizatorul concursului reprezintă cîştigătorii în relaţia cu editura.

·    Lucrările câştigătoare vor fi promovate şi lansate în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură, ediţia a XX-a, 2013.

 

Articolul 10 – Întreruperea concursului

·    Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul www.bibliofagia.ro

 

Articolul 11 – Litigii

·    Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

2% Pentru Cultura

Prietenii bibliofagia.ro

 

 

 

 

Login

Parteneri Media ai Concursului de Debut Literar UniCredit

 

 

 

 

 

 

 

   

Suntem si pe Facebook

 Debut Literar UniCredit

    

      Share